dissabte, 14 de març de 2009

SOBRE LA LEY DE EXTRANJERIANuet: La proposta del Govern de modificació de la llei d’estrangeria convergeix amb les tesis de la dreta

El senador d’EUiA, Joan Josep Nuet, adscrit al grup parlamentari de l’Entesa Catalana de Progrés, va participar ahir a Palma en una conferència organitzada per Esquerra Unida de les Illes Balears que tractava sobre la proposta de modificació de la llei d’estrangeria que el Govern de l’Estat va presentar el desembre passat i que actualment es troba en procés de tramitació al Congrés dels Diputats. Manolo Cámara, director general d’Immigració de les Illes Balears, David Abril, coordinador general d’Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) i Aïna Díaz, responsable de polítiques sectorials d’EUIB també varen participar en l’acte.

Nuet va defensar que amb aquesta proposta del Govern es destaca un gir en la política d’immigració del PSOE cap a postures més restrictives. Segons el senador, “els discursos del ministre Corbacho i les mesures preses per a endurir la reagrupació familiar i la contractació en origen ho exemplifiquen.”

El dirigent d’EUiA va dir que aquest nou discurs del PSOE culpabilitza la immigració de la crisi econòmica i de l’atur que afecta el país, i criminalitza les persones estrangeres en situació irregular. “Sembla ser que el PSOE i el Govern central pensen que assumir una política dura i de dretes en immigració traurà pastís electoral al Partit Popular”, va afirmar Nuet.

El senador va sostenir que “les modificacions a l’alça en la part de les infraccions de la llei, el increment del temps de detenció els centres d’internament i les expulsions obren la porta a l’aplicació de la Directiva Europea del Retorn, quan incrementar el temps de detenció, fet que viola els drets humans, no resol la incapacitat d’expulsar les persones en situació irregular. Segons el senador, “aquesta incapacitat no està vinculada al temps sinó a la manca de mitjans econòmics i a les dificultats diplomàtiques per a fer efectives les expulsions.”

Algunes de les modificacions de la llei d’estrangeria que Nuet va destacar com a més negatives són les següents:

1. S’endureix el reagrupament dels ascendents Per reagrupar-los, el reagrupant ha de tenir un permís de residència de llarga durada quan actualment la llei reconeix aquest dret després d’1 any de residència. A més, els ascendents han de tenir més de 65 anys i han de dependre econòmicament del reagrupant.

2.iiEl dret a les ajudes per a habitatge en les mateixes condicions que els espanyols serà efectiu a partir del moment que el sol·licitant tingui un permís de llarga durada.

3.iiAugmenten els supòsits de delictes relacionats amb l’ajuda a immigrants en situació irregular.

4.iiS’amplien les possibilitats d’expulsió de les persones en situació administrativa irregular.

5.iiMalgrat que la proposta determina com a infracció no complir amb una oferta de treball a un treballador contractat en origen, en canvi la proposta no diu res sobre que passa amb el treballador.

6.iiDiscrimina els familiars d’espanyols de la resta de familiars de comunitaris. Posa més difícil reagrupar un familiar d’espanyol que un familiar de comunitari.

7.iiDesapareixen les entitats no governamentals (ONG) com a components del Fòrum Social per a la Integració

Nuet va dir que “l’única proposta del Govern espanyol que es pot considerar positiva és l’atorgament del dret a treballar a les persones reagrupades, tot i que això en el primer any de residencia queda limitat a alguns sectors i províncies”.

El grup parlamentari del qual forma part Esquerra Unida i Alternativa al Congrés dels Diputats ha presentat una proposició de llei per a modificar la llei d’estrangeria alternativa a la del Govern.

Proposra de llei alternativa del grup IU-EUiA-ICV-ERC

http://www.senado.es/legis9/publicaciones/html/textos/B_140-01.html

-------------------------------------------------------------------------------------
Nuet: La propuesta del Gobierno de modificación de la ley de extranjería converge con las tesis de la derechaEl senador de Izquierda Unida (IU), adscrito al grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrés, participó la semana pasada en Palma en una conferencia organizada por Esquerra Unida de las Islas Baleares (EUIB) que trataba sobre la propuesta de modificación de la ley de extranjería que el Gobierno del estado presentó el diciembre pasado y que actualmente se encuentra en proceso de tramitación en el Congreso de los Diputados. Manolo, director de Inmigración de las Islas Baleares, David Abril, coordinador general de EUIB i Aïna Díaz, responsable de políticas sectoriales de EUIB también participaron en el acto.Nuet defendió que con esta propuesta el Gobierno se destaca un giro en la política de inmigración del PSOE hacia posturas más restrictivas. Según el senador, “los discursos del ministro Corbacho y las medidas tomadas para endurecer la reagrupación familiar y la contratación en origen lo ejemplifican.”El dirigente de IU dijo que este nuevo discurso del PSOE culpabiliza la inmigración de la crisis económica y del paro que hay en el país, y criminaliza las persones extranjeras en situación irregular. “Parece ser que el PSOE i el Gobierno central piensan que asumir una política dura y de derechas en inmigración le otorgará parte del pastel electoral del PSOE”, afirmó Nuet.El senador sostuvo que “las modificaciones al alza en la parte de las infracciones de la ley, el incremento de tiempo de detención en los centros de internamiento y las expulsiones abren la puerta a la aplicación de la Directiva Europea del Retorno”. Nuet también dijo que “incrementar el tiempo de detención, hecho que viola los derechos humanos, no resuelve la incapacidad de expulsar a las personas en situación irregular.” Según el senador, “esta incapacidad no está vinculada al tiempo sino a la ausencia de medios económicos y a las dificultades diplomáticas para hacer efectivas las expulsiones.”Algunas de las modificaciones de la ley de extranjería que Nuet destacó como más negativas son las siguientes:1. Se endurece el reagrupamiento de los ascendentes. Para reagruparlos, el reagrupante debe tener un permiso de residencia de larga durada, cuando actualmente la ley reconoce este derecho después de un año de residencia. Además, los ascendentes deben tener más de 65 años y han de depender económicamente del reagrupante.2. El derecho a las ayudas para vivienda en las mismas condiciones que los españoles será efectivo a partir del momento que el solicitante tenga un permiso de larga durada.3. Aumentan los supuestos de delitos relacionados con la ayuda a inmigrantes en situación irregular.4. A pesar de que la propuesta determina como infracción no cumplir con una oferta de trabajo a un trabajador contratado en origen, en cambio la propuesta no dice nada sobre lo que pasa con el trabajador.5. Discrimina los familiares españoles del resto de familiares de comunitarios. Pone más difícil reagrupar un familiar de español que un familiar de comunitario.6. Se amplían las posibilidades de expulsión de las personas en situación administrativa irregular.7. Desaparecen las entidades no gubernamentales (ONGs) como componentes del Forum Social para la Integración.Nuet dijo que “la única propuesta del Gobierno español que se puede considerar positiva es el otorgamiento del derecho a trabajar a las personas reagrupadas, a pesar de que esto, en el primer año de residencia, queda limitado a algunos sectores y provincias.”El grupo parlamentario del IU en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición de ley para modificar la ley de extranjería alternativa a la presentada por el PSOE.

Aquí está:

http://www.senado.es/legis9/publicaciones/html/textos/B_140-01.html

siguelo en: jjnuet.blogspot.com

-------------------------------------------------------------------------------------
El recorte del dinero para inmigrantes subleva a la oposición
Todos los partidos atacan al Gobierno por reducir las ayudas a la integración


TOMÁS BÁRBULO - Madrid - 14/03/2009

El Consejo de Ministros aprobó ayer la distribución de 141 millones de euros entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos para ayudarlos en la acogida y en la integración de inmigrantes. Y esa medida ha provocado una auténtica tormenta: todos los partidos de la oposición, desde el PP hasta IU, han puesto el grito en el cielo porque la cantidad aprobada es un 30% inferior a la que el Gobierno repartió el año pasado. El asunto puede acabar pasándole factura a José Luis Rodríguez Zapatero en el Parlamento.

El portavoz de inmigración del PP en el Congreso, Rafael Hernando, calificó de "escandaloso" el recorte. El de ERC, Joan Ridao, dijo que es "incomprensible e inaceptable". El de CiU, Carles Campuzano, lo tildó de "miope" y presentó una proposición no de ley que insta al Ejecutivo a "corregir" la decisión. El de IU, Gaspar Llamazares, calificó el tijeretazo de "unilateral" y, en compañía de ERC e ICV, presentó otra proposición en el mismo sentido que la de CiU...

También las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han sumado a las protestas. A la cabeza de ellas se ha situado el conseller de Inmigración y Ciudadanía de la Comunidad Valenciana, Rafael Blasco. Dijo que la actitud del Gobierno es "incoherente e indignante" y aseguró que con el dinero procedente del Ejecutivo central el Gobierno autónomo financia 562 plazas de acogida para extranjeros y que ahora los centros que las administran "pueden verse ahogados económicamente". El Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, también del PP, ha ido más lejos. La consejera de Asuntos Sociales, Carolina Pérez, ha anunciado que el recorte obligará a eliminar varios programas.

Pero las muestras de indignación no se han limitado a los militantes de la oposición. Muchos alcaldes socialistas de ayuntamientos beneficiarios de los fondos también han mostrado en público su disgusto. En Cataluña, varios diputados del PSC ya han manifestado su comprensión hacia las protestas.

Casi todas las críticas parten de la misma premisa: es ahora, en tiempos de crisis, cuando más necesario se hace el dinero para la integración de los inmigrantes. La paradoja consiste en que ha sido precisamente la crisis la que ha provocado el recorte de esa partida económica. El plan de ahorro presupuestario de 1.500 millones, decidido por el Consejo de Ministros el pasado 13 de febrero, obligó al Ministerio de Trabajo e Inmigración a recortar 70 millones de sus cuentas. Y ha cargado la mayor parte de ese ahorro (59 millones) en la partida de integración de los extranjeros, que fue creada en 2005.

-------------------------------------------------------------------------------------


El recorte de Corbacho en políticas de inmigración indigna a los ayuntamientos
Los municipios apoyan a la Generalitat, que exige reunirse con el ministro


BERTRAN CAZORLA - Barcelona - 10/03/2009

Las administraciones catalanas, principalmente los ayuntamientos, ingresarán este año un 30% menos de recursos del fondo de fomento de la integración de los inmigrantes. El Ministerio de Trabajo e Inmigración, que gestiona ese dinero, anunció el recorte la semana pasada, lo que supone 13 millones menos que en 2008 para las administraciones catalanas. Y las alarmas han empezado a saltar en muchos municipios, que consideran que eso pone en peligro la cohesión social en sus localidades. Los alcaldes quieren reconducir la situación y apoyan a la consejera de Acción Social, Carme Capdevila, quien ayer reclamó una reunión urgente de los responsables autonómicos y del Ministerio de Inmigración.

El tijeretazo, del 30%, afecta a programas de cohesión en barrios y escuelas

"El recorte afectaría a la piedra angular de las políticas de cohesión de los municipios", denunció ayer a EL PAÍS Ricard Gomà, segundo teniente de alcalde de Barcelona y concejal de Acción Social del principal municipio de Cataluña. El concejal y dirigente de Iniciativa coincide con Capdevila en señalar que la mayor parte del dinero del fondo sirve para reforzar los servicios sociales básicos ante el aumento de demanda que implica la llegada de nuevos usuarios. Según Gomà, el recorte afectaría a las políticas de cohesión municipales, algo que rechaza de plano: "Ni los sectores sociales más vulnerables ni los ayuntamientos pueden pagar la crisis".

El fondo del ministerio estaba dotado con 200 millones en 2008. Para 2009 sólo habrá 141 para repartir entre las comunidades autónomas. El recorte es consecuencia del compromiso del conjunto del Gobierno de ahorrar 1.500 millones en el presupuesto de este año para hacer frente a la crisis. Los inmigrantes y los ayuntamientos pagarán buena parte de este recorte del ministerio que dirige el socialista catalán Celestino Corbacho. De los 70 millones que el ministro se comprometió a ahorrar, 59 se recortarán de las ayudas a la cohesión social.

Los alcaldes, pues, tendrán que apretarse el cinturón. La decisión del que fue alcalde de L'Hospitalet, presidente de la Diputación de Barcelona y secretario de política municipal del PSC les deja con cinco millones menos para subvencionar programas de convivencia en los barrios, de inserción laboral y de ayuda a las mujeres y los jóvenes. El área de educación será la otra gran perjudicada y perderá más de seis millones de euros que destinaba a las aulas de acogida, a los planes educativos de entorno y a cursos de catalán, siempre según los cálculos del Departamento de Acción Social.

"La medida afecta a las políticas más cercanas al ciudadano", denunció ayer Jordi Serra, técnico de la Asociación Catalana de Municipios, que agrupa más de 700 municipios. "Apoyamos a la Generalitat en sus reclamaciones ante el ministerio", dijo Serra, quien añadió que en ese aspecto coinciden con la Federación de Municipios de Cataluña. El presidente de esa federación y miembro de la dirección del PSC, Manuel Bustos, declinó ayer hacer declaraciones sobre la medida de Celestino Corbacho. Bustos y Corbacho tampoco pudieron abordar ayer el asunto en la ejecutiva del partido, a la que ambos pertenecen, pues el ministro no acudió al encuentro.

En la ejecutiva de Esquerra Republicana sí se abordó el problema. El secretario general, Joan Ridao, fue especialmente beligerante con Corbacho y recordó el compromiso del PSOE de no minar las políticas sociales con los planes contra la crisis económica. La consejera de Acción Social también recordó la semana pasada que el ministro se había coprometido a no recortar los recursos del fondo. Por eso se mostró "sorprendida" y "preocupada" al conocer el tijeretazo, y anunció que trabajará para "reconducir la situación".

1 comentari:

Anònim ha dit...

Is the iPhone and iPod Touch with a telephone? I ask because the Touch seems to get nothing but rave reviews, but I seem a lot of complaints and grumbling about the iPhone.________________
[url=http://unlockiphone22.com]unlock iphone[/url]